Min afdeling går måske konkurs – hvad nu?

Tilføjet 29-09-2014

Lejeloven beskytter dig og dit indskud/depositum, hvis din afdeling går konkurs.

 

Enkelte afdelinger i Bomidtvest har så dårlig økonomi, at de er konkurstruede. Som lejer behøver du dog ikke være bekymret for din boligsituation. Du har ret til at blive boende på samme vilkår uanset hvem, der ejer den bygning, du bor i.

 

Konkursbo eller tvangsaktion medfører ikke automatisk opsigelse eller ophør af lejeaftalen. Tværtimod følger lejemålet ejendommen. Der betyder, at hvis afdelingen går konkurs, overtager kreditforeningen ejendommen og du har de samme rettigheder og forpligtigelser som hidtil. Du skal fortsætte med at betale din husleje og du er sikret dit indskud/depositum.

 

Læs her hvilke regler, der gælder:

                                                                                                          

Lejerloven beskytter                                                                                     Lejelovgivningen for både bolig- og erhvervslokaler beskytter i stort omfang lejerne mod, at der sker væsentlige ændringer i deres lejeforhold. Konkursbo eller tvangsauktion medfører ikke automatisk, at du som lejer får en opsigelse eller lejeaftalen ophører.                                             

 

Du kan læse hele Lejeloven (Bekendtgørelse af lov om leje) her https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132875

 

Lejemålet følger ejendommen
En række paragraffer i lejelovgivningen sikrer, at lejeren ikke risikerer at blive sat på gaden fordi ejendommens ejer går konkurs eller ejendommen sælges på tvangsauktion.
Helt overordnet fortsætter lejeaftalen uændret som hidtil. Som lejer skal du altså fortsætte med at betale husleje til udlejer eller ejendommens administrator som du hidtil har gjort.
Stopper du med at betale din husleje eller tilbageholder du husleje, kan du risikere at misligholdelse din lejeaftale, og dermed rent faktisk blive sat på gaden.

Hvad med mit indskud/depositum?
Ofte har man som lejer betalt et større indskud eller depositum til udlejer i forbindelse med indflytningen, til sikkerhed for lejebetaling og en eventuel istandsættelsesforpligtelse ved fraflytning. Indskuddet/depositummet er typisk indbetalt kontant til udlejers bank-konto.
Når udlejer efterfølgende går konkurs, skulle man derfor umiddelbart tro, at dette kontante indskud/depositum så herefter er tabt. Det er imidlertid ikke tilfældet.
Som lejer har du ifølge lovgivningen sikkerhed i ejendommen for op til et beløb, der svarer til 6 måneders leje. Det betyder, at du altså ikke mister dit indskud/depositum, selvom udlejer ingen penge har eller er gået konkurs.
Hvis en ny ejer overtager ejendommen, overtager vedkommende de tilhørende lejekontrakter, og samtidig også pligten til at afregne indskud/depositum til lejerne. Populært sagt, så følger indskuddet/depositummet ejendommen og tilbagebetalingspligten påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Som lejer behøver du altså ikke være bange for, at dit indskud/depositum forsvinder selvom ejendommen sælges.

Opsigelse & fraflytning
Selve udlejers konkurs giver ikke lejer en særlig ret til at opsige eller fraflytte lejemålet uden omkostninger eller på andre gunstige vilkår.
Som lejer er du, med respekt for eventuel uopsigelighed, selvfølgelig til enhver tid berettiget til at opsige og fraflytte dit lejemål. Udlejers konkurs fritager imidlertid ikke en lejer for at betale husleje i en sædvanlig opsigelsesperiode eller en eventuel istandsættelsesforpligtelse.
En opsigelse skal altså foregå som om udlejer ikke var gået konkurs, med de varsler der er angivet i kontrakten. Opsigelsen skal sendes til den, der administrerer ejendommen, eller den advokat, der er udpeget til at afvikle konkursboet.
Selvom ens udlejer er under konkursbehandling, giver det stadig ikke konkursboet andre og flere rettigheder, end den tidligere udlejer havde. Konkursboet kan altså ikke med kort varsel opsige dit lejemål, hvis du som lejer overholder dine pligter efter lejekontrakten.

 

Du er meget velkommen til at kontakte Bomidtvest på tlf.: 72185500, hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet som lejer.

 

« Gå tilbage