Målsætning

MaalsaetningBomidtvest har lavet et samlet målsætningsprogram. Målsætningsprogrammet er delt op i de værdier, som Bomidtvest driver virksomhed efter, samt en række målsætninger, som skal gøre det attraktivt at være lejer og ansat hos Bomidtvest.


Målsætningsprogrammet indeholder:

 

Vision
Mission
Værdier

 

Målsætninger for

Beboerne:

• De boligsøgende
• Indflyttere/fraflyttere
• Beboere
• Beboerdemokrati
• Afdelingernes økonomi

 

 Boligerne:

• Individuelle moderniseringer
• Renovering og ombygning
• Nybyggeri
• Tilpasning antal lejeboliger
• Daglig drift og renholdelse

 

Organisationen:

• Medarbejdere
• Service
• Kommunikation
• Udvikling

 

VISION

Bomidtvest vil være det foretrukne boligselskab i Midt- og Vestjylland.

 

MISSION

Bomidtvests kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og fremtidssikre boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.  


VÆRDIGRUNDLAG

Vores værdier er styrende for den måde, vi handler på.

 

Tillid – vi lægger vægt på at yde en professionel service overfor vores beboere og samarbejdspartnere på baggrund af gældende lovgivning.

 

Trivsel – vi prioriterer beboere og ansattes trivsel højt.

 

Troværdighed – vi ønsker at sikre nem adgang til information og videndeling gennem letforståelig og ærlig kommunikation. Vi siger, hvad vi gør og gør, hvad vi siger.

 

 

MÅLSÆTNING - BEBOERNE


De boligsøgende
Bomidtvest skal via bred information og markedsføring, hvor relevante samarbejdspartnere og medier anvendes, være synlig.

  

Indflyttere/fraflyttere
Det er en målsætning, at Bomidtvest ved en god og saglig information bestræber sig på at gøre en indflytning og en fraflytning til en positiv oplevelse.

 

Beboere
Det er en målsætning, at beboerne er i centrum. Beboerne skal kunne tilpasse boligen efter eget behov og være trygge ved, at råderetsreglerne efterleves.

 

Beboerdemokrati
Bomidtvest tilstræber, at flest muligt afdelingsrelaterede beslutninger skal træffes på afdelingsniveau - dog således, at gældende lovgivning respekteres.

 

Afdelingernes økonomi  

Det er Bomidtvests målsætning at sikre stabile økonomiske forhold i afdelingerne, så beboerne kan have en rolig og afdæmpet huslejeudvikling. 

 

 

MÅLSÆTNING - BOLIGERNE

 

Individuelle moderniseringer

Lejemålene skal fremstå som moderne individuelle lejemål, så beboernes og de boligsøgendes forventninger til lejemålets kvaliteter er opfyldt under hensyntagen til lejeniveauet.

Ønsker en lejer ombygning af sit lejemål henvises til råderetsbestemmelserne.

Det tilstræbes at få igangsat renoveringer rettidigt i de enkelte afdelinger, så de til enhver tid står som vedligeholdte og tidssvarende. Det tilstræbes at Bomidtvest undersøger behovet for ombygning af lejemål, som har stået tomme i længere tid. Det tilstræbes at Bomidtvest ved større renoveringer eller ombygninger får gjort boligerne sunde og energirigtige. Skulle en nuværende beboer ønske ombygning af et lejemål henvises til råderetsbestemmelserne. Det tilstræbes at alle lejemål i Bomidtvest dækker det behov som efterspørges af nuværende og fremtidige lejere, samt at de er tidssvarende og vedligeholdte.

 

Renovering og ombygning
Det tilstræbes at få igangsat renoveringer rettidigt i de enkelte afdelinger, så de til enhver tid står som vedligeholdte og tidssvarende.
Det tilstræbes at Bomidtvest ved renoveringer eller ombygninger får gjort boligerne sunde og energirigtige.

 

Nybyggeri
Bomidtvest skal være aktør på markedet i forbindelse med nybyggeri af almene boliger, private andelsboliger og lignende.
Bomidtvest påtager sig gerne rollen som administrator af kommunalt ejede boliger, private andelsboliger og andre boliger, som de til enhver tid gældende love muliggør administrationen af, mod dækning af omkostningerne. Selskabet skal samtidig bistå kommunerne og andre boligorganisationer som byggeforretningsfører og bygherrerådgiver ved opførelse af støttet byggeri.


Tilpasning antal lejemål
Det tilstræbes at Bomidtvest tilpasser sine lejeboliger så antallet at lejeboliger stemmer overens med efterspørgslen. Hvis antallet af lejeboliger overstiger efterspørgslen, tilpasser vi antallet.

 

Daglig drift og renholdelse
Afdelingerne skal fremstå i god renholdelses- og vedligeholdelsesstand til beboernes tilfredshed.
Beboerne har indflydelse på den endelige standard.
Der skal udarbejdes en drift- og vedligeholdelsesplan, som sikrer vedligeholdelse og fornyelse af afdelingernes bygningsdele, så afdelingerne fremstår som vedligeholdte og med gode velfungerende installationer.
Det tilstræbes, at de årlige henlæggelser til afdelingernes drift og vedligeholdelse (konto120), har et gennemsnitlig minimum på kr. 100 pr. m2. Nyere afdelinger henlægger mindre end ældre afdelinger.

 

 

MÅLSÆTNING - ORGANISATIONEN

 

Medarbejdere
Det er Bomidtvests mål at kunne tiltrække, fastholde og uddanne de bedst kvalificerede medarbejdere indenfor relevante faggrupper. Medarbejderen skal sikres arbejdsvilkår, der sikrer sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Der skal være mulighed for at uddanne og efteruddanne sig. Endvidere tilstræbes det, at arbejdspladsen hele tiden er ajour med teknologien, så den fremstår som en moderne arbejdsplads.


Service
Beboerne skal opleve, at deres henvendelser bliver taget alvorligt. Medarbejderne skal være veluddannede og have en venlig fremtoning.
Medarbejderne skal give en god beskrivelse af pligter, muligheder og begrænsninger, så de gensidige forventninger er klare.
Bomidtvest bestræber sig altid på at besvare henvendelser hurtigst muligt.


Kommunikation
Bomidtvest vil kommunikere ærligt og i respektfuld dialog. Vi arbejder på, at vores skriftlige kommunikation bliver digital.

 

Udvikling
Bomidtvests vision om at være det foretrukne boligselskab i Midt- og Vestjylland stiller krav til os alle om fortsat udvikling og løbende forbedringer. Vi skal turde tænke store tanker og gøre tingene anderledes.
Vi træffer bæredygtige valg – socialt, miljømæssigt og økonomisk.

 

(Godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 15. november 2017).

 

 

Download målsætningsprogrammet her.