INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE I BOPERIODEN - GENERELT

Boligtagerens vedligeholdelse:

1. Boligtageren sørger for og afholder udgiften til at vedligeholde det lejede med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden.

2. Boligtageren er forpligtet til at vedligeholde så ofte at det lejede ikke
forringes, ud over hvad følger af almindelig slid og ælde.
Med mindre selskabet og boligtageren aftaler en ændret overfladebehandling, skal der foretages maling af flader, der ved indflytningen fremtræder malet og tapetsering af tapetserede flader etc.
Boligtageren skal udskifte revnede eller ituslåede ruder. (Naturligvis kun i de tilfælde, hvor lejeren, eller den/de personer lejeren har ansvar for, er skadevolder).

Boligtageren skal selv tegne en glas- & kummeforsikring.

 

 

Afdelingen påtager sig:

3. Vedligeholdelse og fornøden udskiftning af låse, vand- og gashaner,
El-afbrydere, Wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe,
komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af afdelingen.
Reparation eller udskiftning af det faste inventar og dettes tilbehør, som er
installeret af, eller skriftligt godkendt overtaget af afdelingen. Desuden
udskiftning af belægninger på gulve og køkkenborde, når disse er udført af
eller skriftligt godkendt af afdelingen.

4. Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af de i stk. 3 nævnte bygningsdele
foretages af afdelingen, når – og i det omfang – det herfra skønnes nødvendigt.

5. Afdelingen kan beslutte, at afdelingen påtager sig indvendig vedligeholdelse ud over det, der fremgår i stk. 3.

(Ovenstående er uddrag af normalvedligeholdelsesreglementet, som er gældende for afdelingen og som du kan finde her).