VEDLIGEHOLDELSE I BOPERIODEN

Vedligeholdelse

 

Normal vedligeholdelsesreglementet beskriver, hvordan boligen skal vedligeholdes i boperioden:

 

III. VEDLIGEHOLDELSE I BOPERIODEN

 

Lejerens vedligeholdelsespligt

  1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, lakering, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.
  2. Lejeren skal vedligeholde så ofte at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Medmindre udlejer og lejer aftaler en ændret overfladebehandling, skal der foretages maling af flader, der ved indflytningen fremtræder malet, tapetsering af tapetserede flader etc.
  3. Det vil i lejekontrakten og/eller i afdelingens husordensregler være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne have-, vej/fortovs-, adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.
  4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i husordensregler.

 

Udlejers vedligeholdelsespligt

      5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.  

          Udlejer vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af låse, ruder, vand- og

          gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe,  

          komfurer, vaskemaskiner, fast inventar og dettes tilbehør, gulvbelægninger og lignende, 

          der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.

      6. Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af de i stk. 5 nævnte bygningsdele foretages af

          udlejer, når - og i det omfang - det af udlejer skønnes nødvendigt.

      7. Udlejeren kan beslutte, at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over

          det, der fremgår af pkt. 5.

 

Anmeldelse af skader

      8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. 

          Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, 

          som måtte følge af den manglende anmeldelse.

 

Her finder du en lille film, der fortæller om noget af det, du skal være opmærksom på, mens du bor hos os:

Billede Af Film Mens Du Bor Hos Os